• Visual Studio Premium 2013 with Update 5 (x86) – DVD (Chinese-Simplified) 详细信息
  • Visual Studio Professional 2013 with Update 5 (x86) – DVD (Chinese-Simplified) 详细信息
  • Visual Studio Ultimate 2013 with Update 5 (x86) – DVD (Chinese-Simplified) 详细信息
  • Visual Studio 2013 Update 5 (x86) – DVD (Multiple Languages) 详细信息